ผลของการประชุมสมัชชาใหญ่ของบริษัทโรงใต้ที่จัดขึ้นใน